W czasopismie Studia Limnologica et Telmatologica publikujemy

MATERIAŁY RECENZOWANE

 • Artykuły przeglądowe, do 20 stron maszynopisu formatu A4 włączając ryciny, fotografie i tabele (wielkość czcionki 12 punktów Times, interlinia 1,5), prezentujące stan i trendy rozwojowe danej dyscypliny
 • Artykuły naukowe, do 10 stron maszynopisu formatu A4 właczajac ryciny, fotografie i tabele (wielkość czcionki 12 punktów Times, interlinia 1,5), przedstawiajace rezultaty oryginalnych wyników badawczych. Minimalna wielkość w publikacji musi wynosic 4 strony A4.
 • MATERIAŁY NIERECENZOWANE

 • Recenzje publikacji książkowych, opracowań, stron internetowych, etc.
 • sprawozdania z konferencji, zwłaszcza międzynarodowych, sesji, wyjazdów terenowych
 • doniesienia o realizowanych i zrealizowanych projektach badawczych, krajowych i międzynarodowych
 • wspomnienia historyczne, artykułu biograficzne, in memoriam etc.
 • prezentacje zespołów badawczych, grup tematycznych, dyscyplin
 • inne
 • Wymogi edytorskie

  Artykuł musi zawierać tytuł, imie i nazwisko autora (autorów – w przypadku wielu wskazać autora do korespondencji), adresy, w tym internetowe, streszczenie (cel i zakres pracy oraz najistotniejsze wnioski min. 5 wierszy, max. 30 wierszy) w języku polskim i angielskim oraz słowa kluczowe (maksymalnie 5) w języku polskim. Wielkość czcionki 12 punktów Times, interlinia 1,5. Tabele mogą zawierać mniejsze czcionki. Nie należy używać kapitalików, wersalików, podkreśleń, formatowań tekstu. W uzasadnionych przypadkach można użyć czcionki tłustej (bold) i kursywy. Nagłówki rozdziałów czcionka 14 pkt. W przypadku wprowadzenia podrozdziałów (nie zalecamy) proszę stosować nagłówki 12 pkt. bold. W tabelach prosimy stosować jedne rodzaj i grubość ramki. Mo na wyróżniać tłem.

  Pamiętaj! Im mniej zaingerujesz w tekst, tym łatwiej go potem sformatować dla potrzeb wydawnictwa.

  Pod artykułem niezależnie proszę zamieścić wykaz podpisów pod rycinami. Ryciny proszę nadsyłać w formacie rastrowym w rozdzielczości 600 dpi (minimalnie 300 dpi) lub wektorowym. Do druku przeznaczone są wersje czarno-białe. W Internecie publikujemy materiały w kolorze, o ile autor takie dostarczy. Prosimy w opisach rycin stosować czcionkę odpowiednia do wielkości ryciny. Maksymalne wymiary rycin to 175 × 230 mm. Jeśli rycina w oryginale jest większa, czcionki ulegają zmniejszeniu wraz z cała rycina. Treść artykułów naukowych należy czytelnie podzielić miedzy wprowadzenie, stanowiska badan, metody, wyniki, dyskusje oraz wnioski końcowe i bibliografie. Artykuły przeglądowe pozostawiamy uznaniu autorów.

  Zasady cytowania bibliograficznego:

  Czasopismo:
  Bałaga K., Szeroczyńska K., Taras H., Magierski J. 2002. Natural and anthropogenic conditioning of the development of Lake Perespilno (Lublin Polesie) in the Holocene. Limnological Review 2: 15-27.

  Książka:
  Burgis M.J., Morris P. 1987. The natural history of lakes. Cambridge University Press: 1-218.

  Rozdział w książce:
  Norton S.A., Hess C.T., Davis R.B. 1981. Rates of accumulation of heavy metals in pre- and posteuropean sediments in New England Lakes. W: S.J. Eisenreich (ed.) Atmosferic Pollutans in Natural Waters. Ann Arbor Science Publisher, Inc.: 409-421.