slett07_1 okladka

Wersja pierwotna czasopisma


Radosław Dobrowolski
IV Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej –
Czynnik strukturalny w rozwoju ekosystemów wodno-błotnych

Artykuły recenzowane/Peer–review paper

Jacek Forysiak
Zróżnicowanie morfogenetyczne mis torfowisk regionu łódzkiego

Adam Łajczak
Rola podłoża w rozwoju torfowisk w polskich Karpatach

Włodzimierz Margielewski
Torfowiska osuwiskowe polskich Karpat fliszowych jako czuły indykator zmian paleośrodowiska późnego glacjału i holocenu

Piotr Migoń, Marek Kasprzak
Tereny podmokłe na płaskowyżu Gór Stołowych w świetle parametryzacji powierzchni na podstawie topograficznego indeksu wilgotności (TWI)