• do oceny każdej publikacji powołuje się, co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji,
 • autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process); w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji,
 • pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia,
 • kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma naukowego,
 • nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma naukowego nie są ujawniane;
 • formularz recenzji, wersja polska, english version
 • Artykuł może zostać odrzucony:
  I. na poziomie redakcji z powodu (1) niezgodności z profilem czasopisma, (2)niezgodności z wymogami redakcyjnymi lub (3)niskiej jakości manuskryptu,
  II. na poziomie procedury recenzowania, gdy uzyska dwie negatywne recenzje; w sytuacji dużej rozbieżności opinii dwóch recenzentów manuskrypt jest kierowany do trzeciego recenzenta
  III. na poziomie redakcji końcowej, wobec rozbieżności autora i redakcji odnośnie ostatecznego kształtu publikacji